Explore

Exchange of Probes, Learnings and Outputs of Researches

Project Information

Category: Other Related Development Researches
Subcategory: Education

Ang Kaasalan sa Paggamit ng Wika ng mga Kabataang Mag-aaral sa Lungsod ng Lucena

Conducted by MSEUF , Started on 2011 - Completed on 2012
Completed Published Copyrighted Total Page Views : 845 Total Likes : 209 Like

Angkahalagahan ng kaasalanayhindimatutumbasan ng anumangkayamanansamundosapagkat ditto nakasalalayangkabutihangdapattaglayin ng isangtaolalona ng mgakabataan. Ipinakikitasapag-aaralnaitonaangpaggamitnawika ay umaayonsa kung anoangkaasalanmayroonangisangtao. Angpagbibigaypansinsapagtuturo ng kagandahangasal ay hindilamangsaloob at labas ng tahanankundipatinasakabuuan ng buhay ng mgakabataangsangkotdito. Angpagtuturo ng kabutihangasal ay walanglimitasyon,atkailangangumpisahanhanggatbata pa. (Bartel, 2000).
Sa maagangpagtuturo ng kagandahang-asalsamgakabataan, at sawastongkaasalansapaggamit ng wika, hindi man tuluyangmawalaang di magandangasal, naroonnamanangkatiyakang, ito ay mababawasansatulong at tamangpaggabay ng mgamagulang, suporta ng mgaguro at kampanya ng pamahalaanpatina ng mgataong handing magmalasakit at tumulongsalahat ng panahon, at ito ay palatandaan ng tagumpay para samgakabataan at mgamagulang. Sa pag-aaralnaito, nabigyanglinawangilangmgakatanunganna nagging batayanupangmagsilbingpanawagansamgakabataan at mgakinauukulanupangbigyanghalagaangwika at mapagtuunan ng pansinangkapakanan ng mgakabataan.

Proponents
Elizabeth M. Garcia
Gina R. Catalig
Olivia B. Palanca
College of Arts and Sciences
Beneficiaries
Community
Stakeholders
Policy Makers
Students
Teachers
Fund Source
Institutional Research Fund
No. of Patents
0
No. of Utility Models
0
How to Cite
Remarks

Agency Details

Manuel S. Enverga University Foundation
Brgy. Ibabang Dupay, Site, Lucena City
Phone: 042 7107975
Email: [email protected]